Radiating Beauty

eta robishoshi pic. Shundoor prithibir 🌏 globe ter modhdh a chotto ekta shadhin abong sharbobhoumo desh ache. Jar nam Bangladesh abong potakar rong Robishoshi.